WYPEŁNIJ FORMULARZ, ABY WYSŁAĆ EMAIL

Informujemy, że pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe *
WIADOMOŚCI

WYPEŁNIJ FORMULARZ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ

Informujemy, że pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe *
DANE PERSONALNE
ODNIESIENIE
WIADOMOŚCI
FORMULARZ REJESTRACYJNY

W celu uzyskania dostępu do Self Registered Access Class (klasa dostępu samo rejestracja), Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu e-mail, numeru telefonu i innych informacji szczegółowych. Dekret z mocą ustawy z dnia 30 czerwca 2003 Nr 196 dotyczący „ochrony osób i innych podmiotów w odniesieniu do korzystania z danych osobowych” stwierdza, że każdy ma prawo do ochrony swoich danych osobowych (Art nr 1), rozstrzygając, że 'dane osobowe będą traktowane (przetwarzane) zgodnie z poszanowaniem fundamentalnych praw i wolności oraz godności osób fizycznych, których dotyczą szczególnym uwzględnieniem zachowania poufności, i tożsamości takich osób (Art. nr 2)'. W związku z tym, GEWISS gwarantuje, że zebrane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z prawem i w sposób prawidłowy, stosownie do wszystkich zobowiązań prawnych i ze szczególnym uwzględnieniem postanowień Art. 11 dekretu o mocy ustawy nr 196/03, zapewniając także pełną ochronę praw i poufność Użytkownika. Zgodnie z postanowieniami podanymi w Art. 13 i ze szczególnym odniesieniem do wszelkich danych, które mogą być określone jako “dane osobowe” dotyczące Państwa, przekazanych GEWISS S.p.A. lub takich, które mogą być przekazane lub uzyskane w przyszłości, informujemy Państwa o tym, co następuje: 1. CELE I METODY WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu zaoferowania świadczenia zakresu usług mających na celu przede wszystkim dostarczenie informacji instytucjonalnych, różnych usług informacyjnych, a bardziej szczegółowo usług technicznych i handlowych, usług o wartości dodanej, usług interaktywnych i usług przed- i posprzedażowych. Dane mogą być także wykorzystywane w celach handlowych, promocyjnych, związanych z badaniami marketingowymi i statystyką. Dane osobowe mogą także być przetwarzane przez GEWISS w celu przeprowadzenia badania użytkownika w celu poznania jego preferencji, gustów, zwyczajów oraz wyborów konsumenckich. Oprócz tego, w celu zagwarantowania bardziej wydajnego poziomu usług, dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu rozpowszechniania informacji dotyczących produktów, usług, działalności spółki, wystaw lub innych celów handlowych; poprzez wypełnienie formularza rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na ww. cele, chyba że sam Użytkownik nie podejmie innego decyzji poprzez zaznaczenie wybranie pola wyboru na stronie poświęconej zbieraniu informacji osobowych. Informacje będą także przetwarzane przy pomocy środków elektronicznych lub automatycznych, odpowiednich dla zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. To ostatnie będzie polegało na zapisywaniu, organizowaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu, konsultowaniu, modyfikowaniu, wybieraniu i innych operacjach lub seriach operacji spośród tych wymienionych w podpunkcie a, punkt 1 Art. 4 dekretu z mocą ustawy nr 196/03. 2. PRZYMUSOWY LUB DOBROWOLNY CHARAKTER PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. Przekazywanie danych osobowych uznaje się za przymusowe, jeżeli jest ono niezbędne dla celów oferowania usług dostępnych ze strony internetowej GEWISS, Jedynym wyjątkiem jest Klasa Dostępu Publicznego, w odniesieniu do której nie ma wymogu dostarczenia informacji osobowych 3. SKUTKI EWENTUALNEJ ODMOWY UDZIELENIA ODPOWIEDZI/PODANIA DANYCH OSOBOWYCH W wyniku ww. działania Użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych poprzez zaznaczenie pola wyboru na stronie przeznaczonej do zbierania danych. W przypadku braku udzielenia takiej zgody lub w przypadku odmowy udzielenia lub zezwolenia na zbieranie danych lub Państwa prośby o usunięcie tych ostatnich, GEWISS nie będzie mógł przystąpić do jakiejkolwiek rejestracji, a Użytkownik nie będzie mógł korzystać z usług, którymi będzie zainteresowany. 4. ADRESACI (ODBIORCY) INFROMACJI I ZAKRESY ROZPOWSZECHNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane mogą być również podawane do wiadomości i/lub rozpowszechniane na rzecz spółek pozostających pod kontrolą I zależnym, sieci sprzedaży GEWISS, dostawców, podwykonawców, maklerów finansowym lub spółek zajmujących się badaniem satysfakcji klienta lub udzielających wsparcia technicznego/komputerowego GEWISS, a oprócz tego mogą być również wykorzystywane w celach handlowych; w związku z tym, rejestracja obejmuje także wyrażenie zgody przez Użytkownika na te cele, o ile Użytkownika nie poda innych instrukcji poprzez zaznaczenie pola wyboru na stronie przeznaczonej do zbierania informacji. Oprócz tego posiadacz oraz osoba odpowiedzialna za wykorzystywanie danych osobowych (podana poniżej w punkcie 6), a także inne osoby – którym oficjalnie zlecono zadanie mające taki sam cel – mogą uzyskać informacje o zgromadzonych danych. 5. PRAWA ZAINTERESOWANEJ STRONY Osoba podająca swoje dane osobowe jest uprawniona do korzystania z przysługujących jej praw podanych w Art. 7 dekretu z mocą ustawy nr 196/03, a w szczególności – może zwrócić się o usunięcie, przetworzenie lub anonimowe zamrożenie danych; - może zwrócić się o aktualizację, modyfikację i scalenie danych: - może nie wyrazić zgody w całości lub w części, z uzasadnionych przyczyn, na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub materiałów wspomagających sprzedaż bezpośrednią, prowadzenia badań marketingowych lub przekazywania informacji handlowych. 6. POSIADACZ/OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH Posiadaczem dla celów wykorzystania danych osobowych jest GEWISS S.p.A. z siedzibą pod adresem Via A. Volta 1, Cenate Sotto (BG). Osobą odpowiedzialną za wykorzystanie danych osobowych jest kierownik E-Business w GEWISS S.p.A. (e-mail:web@gewiss.com), z którym możecie się Państwo kontaktować w celu skorzystania ze swoich praw i do którego możecie zwracać się z prośbą o wszelkie informacje.
Błąd podczas wysyłania żądania.
Prosimy, spróbuj później!
Dziękuję!
Twoja prośba została wysłana pomylśnie